Referat

Generalforsamling 18. september 2023

 Formand Jens Frederik Jensen bød velkommen på bestyrelsens vegne.

1: Valg af dirigent:

Bestyrelsen forslår Thorkild Gruelund som dirigent, da ingen andre stiller op, vælges Thorkild Gruelund hermed som dirigent

Dirigenten og forsamlingen kan konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt jf. vedtægterne.

2: Valg af referat og stemmetællere

Niels Esbech påtager sig referentrollen, og som stemmetæller melder Mogens Jensen og Inge Schou sig.

3: Brugerbestyrelsen aflægger beretning ved formand Jens-Frederik

Det er skønt, at vi nu igen har haft et helt år uden restriktioner fra sundhedsmyndighederne. Vi har kunnet fungere helt normalt igen, men vi bliver hele tiden mindet om, at vi skal passe på hinanden, spritte hænder osv.

Brugerbestyrelsen har haft travlt hele året. Der er afholdt 11 ordinære bestyrelsesmøder og 1 større workshop – dvs. et møde på ca. 5 timer, hvor vi indgående drøftede brugerbestyrelsens arbejdsopgaver. Der foreligger en lang liste med opgaver, som bestyrelsen vil arbejde videre med i det kommende bestyrelsessår.

Det år som lige er gået, har budt på både nyheder, ændringer og naturligvis de gode gamle traditioner, og til slut et kedeligt forslag fra kommunen.

Lad os begynde med de nye ting, vi har set i det forgangne år:

Sundheds foredrag – Ryg, faldforebyggelse og åndedræt,

Facebook – ikke erstatning for vores hjemmeside, men et supplement,

Nyt logo – som blev afsløret ved Aktivitetscentrets fødselsdag.

Interessant foredrag om forsvundne arvingerne.

Foredrag om Demens.

Nye gardiner i grupperum 1, 2 og 3, Kaffeautomaten.

Anna Raith Louring – april – timelønnet i træningen.

Thomas Weiss Lindegaard – Juni – indtil videre indtil og med januar 2024.

Søren Krogh – stoppede ved udgangen af maj – vil være selvstændig ”pølsemand”.

Strikkecafe/Håndarbejdes cafe – de forarbejdede produkter endte i Ukraine.

SANS – en aktivitet med sang og dans, syng dig glad.

Bustur til Grundtvigskirken – meget vellykket - bortset fra at kirsebærtræerne var afblomstret.

Ændringerne:

Prisstigninger – første krav var 33% i stigning. Det lykkedes at få ned på 17%. Stadig højt.

Niels holder jævnligt møder med holdlederne.

Traditionerne:

32-års Fødselsdags kage fra huset - Anne Lise holdt sin 100-års fødselsdag her

Årsfest, uden Peter Spies, men med et nyt band. Det gik fint.

Julebuffet 3 dage i træk, Julestue, Grill.

Skovtur for vores frivillige, som i år blev ændret til en formiddags- og eftermiddagstur med frokost. Mange deltagere, og vi har fået fine tilbagemeldinger.

Herudover er der afholdt musikcafé 1 gang om måneden – bortset fra i sommerperioden. Disse arrangementer er populære, og var velbesøgte.

Sophiekoret er i fuld aktivitet. De synger på livet løs bla. i mange af Hørsholms institutioner.

Når vi ser ind i det nye år, så har bestyrelsen mange opgaver, som skal løses. Øverst på listen står der ”markedsføring”, hvordan får vi gjort Aktivitetscenter Sophielund mere kendt i den brede befolkning i Hørsholm? Hvordan får vi fat i den yngre del af pensionisterne?

Det vigtigste af alt er imidlertid den fremtidige økonomi. Har vi et køkken eller ej.??

Det er rystende, at kommunen kan fremlægge et forslag om nedlæggelse af vores køkken, og endda med en begrundelse, som er helt hen i skoven.

Brugerbestyrelsen har afholdt 2 ekstraordinære møder, for at udfærdige et omfattende høringssvar, som er offentligt tilgængeligt. Der er også blevet afholdt et orienteringsmøde med alle de frivillige. Der har været artikler og læserbreve i ugeavisen. Vi håber det hjælper.

Der skal lyde en stor tak til alle de frivillige, som har støttet vores underskriftsindsamling.

Også tak til alle de brugere, som har støttet os med underskrifter her i køkkenet. Og til sidst tak til alle de borgere, som gav os deres underskrift på kulturdagen i Trommen forleden.

Alle disse tilkendegivelser er afleveret til de rette personer på Rådhuset, og så må vi håbe, at politikerne forstår budskaberne.

Vi kender endnu ikke kommunens endelige udmelding.

Der er en del frivillige, som har meldt fra i årets løb. Sidste år var der 90 frivillige lige nu 68.

Nye frivillige er derfor meget velkomne. Vi har etableret kontakt til Frivilligcentret for at kunne rekruttere frivillige den vej.

Så nu håber vi bare, at økonomien falder på plads, så det dejlige liv her på Aktivitetscenter Sophielund kan fortsætte med alt det gode, som det indebærer.

 

Til slut vil jeg gerne takke alle jer brugere, fordi I bakker så godt op om Sophielund. Uden jer var der ikke noget Sophielund. Jeg vil også gerne takke mine bestyrelseskolleger, for den indsats og opbakning, der har været omkring de aktiviteter, vi har gennemført. Og tak til Dorte Dahl for godt samarbejde, og stor opbakning.

Stor tak til alle medarbejdere – kontor, køkken og træningscenter - for et fantastisk godt arbejde i årets løb, og ikke mindst for det gode arbejdsmiljø. En speciel tak til Niels – vores centerleder - du gør det fantastisk godt.

Sidst, men ikke mindst, tak til alle jer mange frivillige, som fortsat kommer fast og yder en stor indsats. Uden jeres indsats ville Sophielund ikke kunne fungere.

Bestyrelsesberetning godkendes af forsamlingen

4: Orientering om budget og forbrug for det aktuelle kalenderår

Niels Esbech gennemgår kort økonomien siden sidste generalforsamling. Aktivitetscenter Sophielund holder sig inden for budget ramme, og har formået at øge omsætning i køkken og cafe – som var den opgave vi fik stillet, i forbindelse med sidste budget aftale.

Når vi igen i år kan blive ramt af nedskæringer, er det ikke et udtryk for at Aktivitetscenter Sophielund har en dårlig økonomi, men mere et udtryk for at vi som kommunal enhed ”hæfter solidarisk” for det underskud som kommunen har.

Orientering om budget og forbrug godkendes af forsamlingen

5: Indkomne forslag

Der er ingen indkommende forslag

6: Valg af bruger bestyrelse

Thorkild Gruelund orienter om, at der til denne afstemning er 5 poster som skal besættes, og at der er 8 opstillede kandidater. Afstemning er skriftlig, og en gyldig stemmeseddel skal indeholde mindst én stemme og max tre, og der må kun sættes et kryds pr. kandidat.

Følgende poster er på valg:                     Næstformand

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Suppleant

Suppleant

 

De 8 kandidater fik mulighed for at holde en kort motiverende tale, således at forsamlingen kunne danne sig et indtryk af, hvad de forskellige kandidater står for.

 

Afstemningsforløb

Stemmeberettigede deltagere: 91

 

 

Antal stemmer

Keld Jørgensen

 

71

Hanne Wendt

 

37

Dorthe Samuelsen

 

34

Dorthe Johansen

 

31

Dorrit Krogh

 

28

Henrik Radsted Madsen

 

19

Knud Overgaard Hansen

 

13

Lone Sønderbo

 

7

 

Således vælges følgende til i bestyrelsen: Keld Jørgensen, Hanne Wendt, Dorthe Samuelsen, Suppleant Dorthe Johansen og suppleant Dorrit Krogh

Stor tak til Flemming Kristensen og Knud Overgaard Hansen for henholdsvis 7 og 12 år i bestyrelsen på aktivitetscenter Sophielund. Jeres bidrag har været meget værdsat

7: Eventuelt:

Da der ikke er spørgsmål fra forsamlingen, gives ordet til formand Jens Frederik Jensen. Jens-Frederik takker Thorkild for en velgennemført generalforsamling, og forsamlingen for god ro og orden.

 

Dirigent Thorkild Gruelund                                            Formand Jens Frederik Jensen

 

 

___________________________________                 ___________________________________

 

Referent Niels Esbech

 

 

___________________________________

 

 Konstituering af bestyrelsen

Jf. gældende vedtægter skal bestyrelsen konstituere sig på først kommende bestyrelsesmøde. Dog har det ofte været praksis, at konstitueringen kunne foregå umiddelbart efter den afholdte generalforsamling.

På sidste bestyrelsesmøde, blev man enige om, at såfremt der var flertal i bestyrelsen, så ville man foretage konstitueringen umiddelbart efter generalforsamlingen.

 

Formand: Jens-Frederik Jensen

Næstformand: Hanne Wendt

Bestyrelsesmedlem: Keld Jørgensen

Bestyrelsesmedlem: Niels Matthiesen

Bestyrelsesmedlem: Dorthe Samuelsen

Suppleant: Dorthe Johansen

Suppleant: Dorrit Krogh