Formand Jens Frederik bød velkommen på bestyrelsens vegne

                                                            

1: Valg af dirigent:

Bestyrelsen forslår Thorkild Gruelund som dirigent, da ingen andre stiller op, vælges Thorkild Gruelund hermed som dirigent

Dirigenten og forsamlingen kan konstatere, at generalforsamlinger lovligt indkaldt jf. vedtægterne

 

2: Valg af referat og stemmetællere

Niels Esbech påtager sig referentrollen og som stemmetæller melder Hanne Sørensen og Inge Schou sig

 

3: Brugerbestyrelsen aflægger beretning ved formand Jens-Frederik

Er det ikke skønt, nu har vi haft et helt år uden Corona-restriktioner. Vi har kunnet leve et helt normalt liv igen, men vi skal stadig passe på hinanden, spritte hænder osv.

 

Bortset fra julemarkedet, så er alle de sædvanlige aktiviteter, fester og arrangementer blevet gennemført som planlagt.

Vi havde jubilæumsfest den 8. oktober sidste år og årsfest den 4. marts i år begge med stor succes. Rigtig god mad fra vores dygtige kokke og god musik med Peter Spies og hans band. Dansegulvet var fyldt indtil lukketid kl. 23,00.

Julefrokosterne blev også gennemført som planlagt.

 

For en måned siden gennemførte vi en gril-dag, som forløb meget vellykket med godt vejr og god stemning.  

 

For få dage siden blev den årlige ”skovtur” for de frivillige afholdt med god tilslutning og stor succes.

 

Sophiekoret er igen kommet op i fuld aktivitet. De synger på livet løs bl.a. i mange af Hørsholms institutioner.

 

Brugerbestyrelsen har haft travlt hele året. Der er afholdt 11 bestyrelsesmøder og 1 større workshop – dvs. et møde på ca. 5 timer, hvor vi indgående drøftede brugerbestyrelsens arbejdsopgaver. Der foreligger en lang liste med opgaver, som bestyrelsen vil tage fat på i det kommende bestyrelsessår.

 

Den største enkeltopgave i det forgangne år var udarbejdelsen af nye vedtægter for Aktivitetscentret Sophielund – det kommer jeg tilbage til senere under punkt 5 på dagsordenen, hvor de nye vedtægter skal behandles.

 

Bestyrelsen havde besøg af borgmester Morten Slotved og den nye formand for social og seniorudvalget Anette Wiencken. Det var et godt og informativt møde med rundvisning og efterfølgende frokost. På vor forespørgsel om ikke godt de ville komme lidt oftere, svarede Morten Slotved – jo meget gerne bare send en invitation. Og det vil vi så gøre lidt oftere.

 

I juni måned i år havde vi et stort arrangement med Annette Wiencken, hvor hun meget åbent fortalte om situationen på ældreområdet i Hørsholm Kommune. Endvidere deltog Thomas Bjørn Ibsen – formand for støtteforeningen for hospice – han fortalte om deres arbejde med at få et hospice til vort område. Der var fuldt hus til arrangementet, som forløb ganske vellykket. Efter de 2 indlæg kom Sophiekoret på banen og underholdt os i godt en halv time – som sædvanlig med stor succes.

 

Herudover er der afholdt musikcafeer 1 gang om måneden – bortset fra i sommerperioden. Disse arrangementer er populære og var velbesøgte.

 

Sidste år blev underetagen færdig renoveret, fine nye aktivets/mødelokaler, forbundet med en ny stor foldedør, som åbnet kan rumme ca. 30 personer og derfor kan bruges til mindre selskaber.  De nye møderum bliver brugt næste hele tiden. Loftet i spisesalen har fået nye loftsplader, så akustikken er blevet noget bedre. Om det så er godt nok, tager vi stilling til i det nye år. Senest har elevatoren fået en stor hovedreparation.

 

Vor nye centerleder Lisbeth Storgaard, som startede 1. maj sidste år, opsagde desværre sin stilling med sidste arbejdsdag den 30. april i år på grund af sygdom i familien. Derfor har ansættelsesudvalget med Dorte Dahl fra Kommunen i spidsen igen været i funktion. Og et enigt udvalg har efterfølgende ansat Niels Esbech, som tiltrådte den 8. august i år.

 

Når vi ser ind i det nye år, så har bestyrelsen mange opgaver, som skal løses. Øverst på listen står der ”markedsføring”, hvordan for vi gjort Aktivitetscenter Sophielund mere kendt i den brede befolkning i Hørsholm? Hvordan får vi fat i den yngre del af pensionisterne?

 

På listen over arrangementer i det nye år vil jeg gerne fremhæve arrangementet den 6. oktober med rigsarkivaren kendt fra tv-udsendelsen forsvundne arvinger.

 

Der er nogle frivillige, som har meldt fra i løbet af den lange Corona-periode.

Nye frivillige er derfor meget velkomne. Vi har etableret kontakt til Frivilligcentret for at kunne rekruttere frivillige den vej.

 

Så nu håber vi bare, at der ikke sker flere nedlukninger, så det dejlige liv her på Sophielund kan fortsætte med alt det gode, som det indebærer.

 

Til slut vil jeg gerne takke alle jer brugere, fordi I bakker så godt op om Sophielund. Uden jer var der ikke noget Sophielund.

Jeg vil også gerne takke mine bestyrelseskolleger for den opbakning, der har været omkring de aktiviteter, vi har gennemført. Og tak til Dorte Dahl for godt samarbejde og stor opbakning.

Stor tak til alle medarbejdere – kontor, køkken og træningscenter - for et fantastisk godt arbejde i årets løb og ikke mindst for det gode arbejdsmiljø.

Sidst men ikke mindst tak til alle de frivillige, som kommer fast og yder en stor indsats.

Uden jeres indsats ville Sophielund ikke kunne fungere.

 

Spørgsmål fra forsamlingen

Der bliver spurgt til gadebelysningen som har været tændt en hel lørdag. Det viser sig, at der var et generelt problem i hele kommunen netop denne lørdag

 

Bestyrelsesberetning godkendes af forsamlingen

 

4: Orientering om budget og forbrug for det aktuelle kalenderår

Niels Esbech orienterer kort omkring hvordan centrets økonomi er bygget op. Aktivitetscentret Sophielund modtager et beløb, som så skal bruges til lønninger, vedligeholdelse udendørs og indendørs, el, varme osv.

Der var et mindre forbrug i 2021, som centret havde fået love at overføre til dette budgetår. Set i lyset af Hørsholm kommune dårlige økonomi, er vi dog blevet bedt om ikke at anvende de overført midler – idet de sandsynligvis skal indgå i den samlede besparelse for 2022.

 

Spørgsmål fra forsamlingen

Inge Schou: Der bliver spurgt til udflugter for borgere. Niels Esbech svarer at det er et super godt forslag, men at der nok ikke kan forventes økonomisk støtte. Men akt. Sophielund vil gerne være behjælpelig med evt. planlægning og koordinering.

Britt Venderslev kommenterer, at ”Blå time” arrangere tur ud af huset flere gang om året.

Anne Lise: der er meget mørkt om aftenen

Keld Jørgensen spørger til, om vi kan få lov at overføre penge til næste budget år. Torkild svarer at det med stor sandsynlighed ikke vil blive en mulighed.

Else Tholstrup: der er problemer med skiltningen i området og gæster kan have meget svært ved at finde rundt, kunne der sættes flere husnumre op. Else Christiansen, formand for beboerbestyrelse Sophielund (DAB) lover at bringe det op på først kommende bestyrelsesmøde

 

5: Indkomne forslag

Bestyrelsen fremsætter forslag om nye vedtægter.

 

Situationen har været den, at Aktivitetscenter Sophielund ikke har haft nogle færdige og underskrevne vedtægter i flere år. Der foreligger et sæt vedtægter, men ikke underskrevne og ingen ved, hvad der egentligt gælder.

Derfor besluttede bestyrelsen at udarbejde et nyt sæt. Det har vi arbejdet intenst med i lang tid, og Dorte Dahl fra Kommunen og kommunes jurist har også været dybt involveret.

De nye vedtægter ligner et stykke hen ad vejen de vedtægter, som vi tror er de gældende indtil nu.

I de nye vedtægter, som I formentlig sidder med i hånden, og som har været fremlagt til gennemsyn på kontoret siden den 15. juli, er der lavet en skarpere adskillelse mellem Kommunens opgaver og ansvar og brugerbestyrelsens opgaver. Man skal her huske, at Aktivitetscenter Sophielund ikke er en selvstændig forening, men derimod en afdeling i Hørsholm Kommune. Derfor bliver mange opgaver varetaget af Hørsholm Kommune.

Brugerbestyrelsens opgaver er beskrevet i § 5 og set helt overordnet, så er brugerbestyrelsens væsentligste opgave at varetage brugernes interesser.

I - de daglige brugere af Sophielund vil ikke komme til at mærke nogen ændringer i dagligdagen.

De foreliggende vedtægter blev godkendt enstemmigt af det nedsatte vedtægtsudvalg og senere også enstemmigt af hele brugerbestyrelsen. Hørsholm Kommune har ligeledes godkendt de nye vedtægter.

Som I kan se, er de nye vedtægter underskrevet af mig på brugerbestyrelsens vegne, af den daværende centerchef Lisbeth Storgaard og af Dorte Dahl på Kommunens vegne.

Dorte Dahl er til stede her i salen, hvis der måtte være spørgsmål til Kommunen.

Bestyrelsen indstiller hele det nye vedtægtssæt til godkendelse her på generalforsamlingen, og forudsat godkendelse så træder de i kraft umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.

 

Thorkild Anbefaler at der holdes en kort pause inden vi skrider til afstemningen omkring de nye vedtægter

John Borgstrøm: hvorfor må der ikke stemmes ved fuldmagt. Bestyrelsen redegør for, at det har man aldrig måtte og at ikke været en del af arbejdet med de nye vedtægter. Men er indstillet på at tage debatten når vedtægterne igen skal fornyes

 

Ellers ingen kommenteret og de nye vedtægter vedtages

 

6: Valg af bruger bestyrelse

Thorkild Gruelund orienter om, at der til denne afstemning er 4 på valg, afstemning er skriftlig og en gyldig stemmeseddel skal indeholde mindst én stemme og max tre og der må kun sættes et kryds pr. kandidat. Følgende er på valg

 

Formand Jens Frederik Jensen, på valg, modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem Flemming Kristensen, på valg, modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem suppleant Knud Overgaard Hansen, på valg, modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem suppleant Niels Matthiesen, på valg, modtager genvalg

 

Bestyrelsesmedlem næstformand Hanne Wendt, Bestyrelsesmedlem Keld Jørgensen og Bestyrelsesmedlem Svend Humble er ikke på valg i år

 

De fire kandidater får mulighed for at holde en kort motiverende tale, således at forsamlingen ved hvad de forskellige kandidater står får.

 

Afstemningsforløb:

Stemmeberettigede deltagere: 57

Jens Frederik: 43

Niels: 41

Flemming: 25

Knud: 20

 

Den udpegede valgledelse havde kun positive bemærkninger omkring valgets gennemførelse.

 

Således bliver Jens-Frederik Jensen og Niels Matthiesen valgt til en 2-årig periode. Flemming Kristensen og Knud Overgaard Hansen vælges som suppleanter for en 1-årig periode

 

 

7: Eventuelt:

Unna Toft fra væveholdet: der mangler deltagere

Inge Schou: Forslår vaccine her i huset. Dog er det Region Hovedstaden som står, får den beslutning men vi kan håbe at man vælger at

 

 

Da der ikke er flere spørgsmål fra forsamlingen, gives ordet til formand Jens Frederik Jensen. Jens-Frederik takker Thorkild for en velgennemført generalforsamling og forsamlingen for god ro og orden.

 

 

 

 

 

Dirigent Thorkild Gruelund                                            Formand Jens Frederik Jensen

 

 

___________________________________                 ___________________________________

 

Referent Niels Esbech

 

 

___________________________________

Konstituering af bestyrelsen

Jf. gældende vedtægter skal bestyrelsen konstituere sig på først kommende bestyrelsesmøde. Dog har det ofte været praksis, at konstitueringen kunne foregå umiddelbart efter den afholdte generalforsamling.

På sidste bestyrelsesmøde blev man enige om, at såfremt der var flertal i bestyrelsen, så ville man foretage konstitueringen umiddelbart efter generalforsamlingen.

 

Da Svend Humle, yderst overraskende, vælger at trække sig fra bestyrelsen - vælger bestyrelsen at konstituere sig som nedenstående:

 

Formand: Jens-Frederik Jensen

Næstformand: Hanne Wendt

Bestyrelsesmedlem: Keld Jørgensen

Bestyrelsesmedlem: Niels Matthiesen

Bestyrelsesmedlem: Flemming Kristensen

Suppleant: Knud Overgaard Hansen

Suppleant: vakant